Všeobecné obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

PixTalent je online databáze pro fotografy. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují používání PixTalent, včetně webových stránek pixtalent.cz a jejího obsahu. Vstupem na tyto webové stránky potvrzujete, že jste plně seznámeni s těmito podmínkami a s právy a povinnostmi, které Vám ukládají, a výslovně s nimi souhlasíte.Ochrana osobních údajů

Uživatel vyplněním registračního formuláře dává PixTalent souhlas ke zpracování a uchování svých osobních údajů, a to v rozsahu potřebném pro identifikaci osob účastnících se systému, která je nezbytná pro řádné fungování systému a pro účely realizace práv a povinností ze vzájemných smluvních vztahů. Uživatel odsouhlasením těchto podmínek potvrzuje, že je poučen o tom, že tento souhlas se zpracováním a evidencí osobních údajů může kdykoliv odvolat, a to písemnou formou na e-mailové adrese admin@pixtalent.cz.

Uživatel se zavazuje, že veškeré fotografie, které nahrává na server PixTalent jsou v jeho vlastním právu a předává, tak PixTalentu právo na publikaci jeho fotografií na serveru PixTalent.cz nebo jeho sociálních stránkách. Uživatel, který nahrává fotografie se zavazuje, že má na fotografie licenční práva, která propujčuje pro publikaci na serveru PixTalent.cz dokud nejsou fotografie uživatelem smazány.Postavení PixTalent

PixTalent garantuje uživatelům, že tyto webové stránky budou provozovány férovým způsobem, tedy v souladu s dobrými mravy i v souladu se závaznými právními předpisy.

PixTalent pouze poskytuje uživatelům prostor pro zveřejnění nabídek a poptávek na služby spojené s fotografií, žádným způsobem nezaručuje, že mezi jednotlivými uživateli dojde k uzavření smlouvy či jiné dohody. Současně společnost nezaručuje uživatelům žádný příjem plynoucí z využití služeb nabízených na PixTalent. PixTalent dále neodpovídá účastníkům systému za to, že jednotlivé smlouvy, které si účastníci mezi sebou za pomocí systému dojednají, budou splněny, neboť toto bude vždy odpovědností účastníků konkrétní smlouvy. PixTalent současně neručí ani neodpovídá za případné škody či následky, jež mohou uzavřením či neuzavřením smluvního vztahu mezi uživateli vzniknout.

PixTalent si současně vyhrazuje právo v případě porušení těchto obchodních podmínek, ale i bez udání důvodu, pozastavit, přerušit či zakázat využívání služby PixTalent jednotlivým uživatelům služby. Současně se porušením těchto smluvních podmínek vystavujete možnosti právního postihu. Vyhrazujeme si právo kdykoliv, na nezbytně dlouhou dobu, zejména v souvislosti s technickou údržbou, pozastavit funkčnost webových stránek pixtalent.cz. Neneseme jakoukoliv odpovědnost za škodu způsobenou nefunkčností webových stránek pixtalent.cz. PixTalent není odpovědna za škody, které vzniknou uživatelům či třetím osobám používáním webových stránek pixtalent.cz ani služeb s ní spojených. Užití webových stránek pixtalent.cz je zcela na vůli, riziku a odpovědnosti návštěvníků a uživatelů.Uživatelům je zakázáno

Vyvíjet aktivitu, která by mohla být klasifikována jako nevyžádaná pošta (spam). Prostřednictvím webových stránek pixtalent.cz šířit materiály nezákonné, sexuální, urážlivé a jinak škodlivé povahy. Veškeré fotografie, které by byli nevhodné pro osoby mladších 18let (např.: akty) je nutné označit v administraci jako "nevhodný obsah".

Jakýmkoliv způsobem zasahovat do našeho systému, měnit či blokovat jeho obsah a jakýmkoliv způsobem narušovat činnost systému.

Porušení těchto pravidel může vést v konečném důsledku až ke zrušení registrace uživatele.Závěrečné ustanovení

Vyhrazujeme si právo tyto obchodní podmínky kdykoliv jednostranně změnit či upravit. Nové obchodní podmínky budou zveřejněny na webových stránkách pixtalent.cz. Uživatelé jsou oprávněni v případě, že nesouhlasí se změnou obchodních podmínek, do 21 dní od zveřejnění nových obchodních podmínek, zrušit svoji registraci.

S obsahem výše uvedených obchodních podmínek vyslovují účastníci souhlas a zavazují se jimi řídit v okamžiku vyplnění registračního formuláře a jeho odesláním.

V případě, že některé ustanovení těchto obchodních podmínek bude soudem či jiným regulátorem prohlášeno za neplatné či nevykonatelné, ostatní ustanovení těchto obchodních podmínek zůstávají v platnosti.

Potvrzujete, že jste starší 18let?

Přihlásit se


Zapoměli jste heslo?
Vyberte jednu z možností